Skip Navigation

Hiroshima
HLTD 010
08 Sep 14
Gabba
BUY
Hiroshima - (5:25) 175 BPM
BUY
Nagazaki - (5:33) 177 BPM
from $2.19
Demolition EP
HLDIGI 001
23 Jul 12
Drum And Bass
BUY
Avis - "Evolved" - (6:35) 175 BPM
BUY
Syrinx - "Demolished" - (5:23) 175 BPM
BUY
Big Head & Maza - "Enter The Ossuary" - (7:12) 177 BPM
BUY
Syrinx - "Reality" - (5:18) 175 BPM Biggest-selling track on this release
from $2.19
Distant Variance / Severed
HLTD 006
10 Feb 14
Gabba
BUY
Cheizi Level - "Distant Variance" - (7:15) 178 BPM Biggest-selling track on this release
BUY
Snikta - "Severed" - (4:39)
from $2.19
Played by: Ki Grid, Fester
Brain Damage
HLTD 005
03 Feb 14
Gabba
BUY
Brain Damage - (6:33) 180 BPM
BUY
Wild For The Night - (6:45) 180 BPM Biggest-selling track on this release
from $2.19
Played by: Ki Grid, Fester
Ruthless
HLTD 011
08 Sep 14
Gabba
BUY
Burning - (6:32) 180 BPM Biggest-selling track on this release
BUY
Ruthless - (6:42) 174 BPM
from $2.19
Beatdown Madness
HLTD 012
15 Sep 14
Gabba
BUY
Beatdown Madness - (5:19) 170 BPM
BUY
Dirtbike - (3:47) 170 BPM Biggest-selling track on this release
from $2.19
High On Cold War EP
HLTD 002
20 May 13
Drum And Bass
BUY
Surface - (6:37) 175 BPM Biggest-selling track on this release
BUY
Nothing Left - (6:34) 175 BPM
BUY
Step Ahead - (6:19) 175 BPM
BUY
War Machine - (5:55) 175 BPM
from $1.09
Harder & Louder Anthem
HLTD 004
11 Nov 13
Gabba
BUY
Harder & Louder Anthem - (5:51) 177 BPM Biggest-selling track on this release
BUY
Awake (Weirdo VIP) - (6:16) 175 BPM
from $2.19
Played by: Ki Grid
Fuck You Back To The Stone Age
HLTD 007
10 Mar 14
Drum And Bass
BUY
Fuck You Back To The Stone Age - (5:09) 177 BPM Biggest-selling track on this release
BUY
Fuck You Back To The Stone Age (Brainpain remix) - (5:47) 177 BPM
BUY
Fuck You Back To The Stone Age (Shmidoo remix) - (4:52) 175 BPM
BUY
Fuck You Back To The Stone Age (Tatlum remix) - (5:07) 175 BPM
from $2.19
Crosscore EP
HLTD 003
15 Jul 13
Gabba
BUY
P01Z0N & Tatlum - "Damned" - (5:51) 175 BPM Biggest-selling track on this release
BUY
Tatlum - "Survive" - (5:05) 190 BPM
BUY
P01Z0N - "Fallen Sun" - (6:24) 175 BPM
BUY
P01Z0N & Tatlum - "Last Day" - (5:51) 175 BPM
from $2.19
Collaboration EP
HLDIGI 002
15 Oct 12
Drum And Bass
BUY
Qkhack & Swedza - "Deadly Ceremony" - (6:03) 175 BPM
BUY
Qkhack & Forbidden ID & Magh - "EVP" - (5:31) 175 BPM Biggest-selling track on this release
from $2.19
Darksiders
HLTD 009
19 May 14
Gabba
BUY
Darksiders - (6:16) 232 BPM Biggest-selling track on this release
BUY
They Evolve - (7:06) 230 BPM
from $2.19
Born To Be Hard EP
HLTD 001
31 Mar 13
Drum And Bass
BUY
Technologic (feat Hypothec) - (5:51) 175 BPM
BUY
Ravecore (feat Hypothec) - (5:42) 175 BPM
BUY
Total Fecall - (6:01) 175 BPM Biggest-selling track on this release
from $2.19
Carefull
HLTD 008
21 Apr 14
Gabba
BUY
Carefull - (5:07) 175 BPM
BUY
Festering Pus - (5:58) 175 BPM Biggest-selling track on this release
from $2.19
Add to Wishlist
Add to Chart
Add to Wishlist
Add all tracks to Chart