Sort By Artist
View Options
 • Items per page:
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 500
 • Save sort order:
 • Yes
 • No
 • Show tracks:
 • 0
 • 2
 • 5
 • All
Format: Select format
Ukraine Do Amerika
RD 003
25 Jul 08
Broken Beat/Nu Jazz
BUY
Mandry - "Kolo Mlinu" - (3:09) 81 BPM
BUY
Perkalaba - "Boogay" - (2:34) 75 BPM
BUY
Svoboda - "Marusya" - (2:35) 91 BPM Biggest-selling track on this release
BUY
Mad Heads XL - "Smereka" - (3:04) 90 BPM
BUY
Yurcash - "Patriot" - (3:01) 91 BPM
BUY
Konsonans Retro - "Kurka Chubaturka" - (3:20) 145 BPM
BUY
Chornobryvtsy - "Nese Gala Vodu" - (3:35) 135 BPM
BUY
Mad Heads XL - "Ya Na Mori" - (3:45) 136 BPM
BUY
Konsonans Retro - "Freylekhs No. 5" - (3:01) 140 BPM
BUY
Mandry - "Kohanochka" - (4:29) 101 BPM
BUY
RotFront - "Ya Piv" - (3:48) 96 BPM
BUY
Perkalaba - "Char Dash" - (2:47) 104 BPM
BUY
VV - "Galu, Prihod" - (2:20) 128 BPM
BUY
Vasya Club - "Oy Vey" - (2:49) 129 BPM
BUY
Golem - "Odessa" - (2:29) 86 BPM
from $1.96
Add to Wishlist
Add to Chart
Add to Wishlist
Add all tracks to Chart